کد خبر : 993396- پیام همراهی مردم خوب تاجیکستان از زبان هنر مندانش