کد خبر :98121665-دیدار با استادعلی اکبر کهربایی عکاس ویژه هنر مندان و همکار موسسه آشتی