کد خبر:140074130بنیاد ازدواج و تحکیم خانواده و ملاقات با جناب حاج آقا جواد بی آزار مشاور خانواده 

دیدار با جناب حاج آقا جواد بی آزار مشاور خانواده و تحکیمه خانواده 

این مرکز در تهران خیابان هدایت است و برای خدمات مشاوره خانواده است و خدماتش به صورت رایگان می باشد