کد خبر:991878-دیدار با مهندس رضا سرابی اقدم صاحب نمایشگاه و گالری خصوص در تبریز

مجری خانم :سمیرا تقی زاده 

تصویر بر دار :محمد شخیص نیا

کاری از: دکتر جعفر صابری