کد خبر:9931098-دختر بلوچ که ناشنوا است و نقاش

خانم زهرا بلوچ ساکن نیکشهر ملک آباد که توانایی صحبت کردن و شنیدن ندارد ولی استعداد صحبت کردن و شنیدن ندارد ولی استعداد بی نظیری در نقاشی دارد .

پدر و مادر زهرا در یک تصادف وفا ت کردند.

زنان و دختران بلوچ توانایی و استعداد های زیادی دارند ولی متاسفانه حمایت  چندانی نمی شوند .

فر هنگ مرد سالاری مانع از بروز توانایی جامعه زنان بلوچ است.

 گزارش از = مهر الله ریواز