کد خبر 9912986- دیدار از خیریه نیک اندیش جهیزیه ارزان

دیدار با آقای تدین مدیر عامل خیریه نیک اندیش در خصوص جهیزیه ارزان