کلیماتون برنامه حفظ محیط زیست جهانی است که در سال جاری به همت شهرداری تهران در این شهر برگزار شد.و ستاد سمن های شورای شهر تهران نیز با سازمان بازیافت و پسماند همکاری نمود.

کد خبر988421