کد خبر :1400512125- دیدار با جناب آقای میر ابو طالب دور اندیش مخترع سیستم های تصویه آب در جهان

جناب آقای دور اندیش از ایرانیان موفق است که در این گزارش به طرح موضوع بی آبی ایران می پردازد و راه حل آن را مطرح می نماید.

 ایشان یک یاز دریافت کنندگان لوح تقدیر سپاس آشتی نیز هستند و در این گزارش به مشکلات پیش آمده اشاره دارند .