نشنیدن صحبت و مشکلات و موفقیت های خانم های مشغول در صنعت صنایع دستی و هنر  با حضور آقای دکتر جعفر صابری در ستاد هم افزایی سازمان های مرد م نهاد شهر تهران عصر روز بیستم آذر ماه 1398