تبریک سال نو مسیحی توسط یک هموطن مسیحی و  دکتر جعفر صابری در کلیسای حضرت مریم روز هشتم دی ماه با لباس پیشاهنگی و حضور ایشان در جمع دوستان پیشاهنگ .


در این مراسم اسقف اعظم سیوه سرکیسیان  نیز تبریک سال نو را در جمع مهمانان اعلام نمود.