کد خبر : 991170- تبریک سال 1399 توسط خانم دکتر واله کردستانی (ش ا) عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری آشتی و مدیر انجمن ادبی مستوره کردستانی

معرفی خانم دکتر واله کردستانی (ش ا)