آقای پیمان بزرگ نیا سخنران دیگری بود که در  مراسم بزرگداشت یعقوب لیث صفاری  در باره جایگاه مهم وحدت ملی و موسیقی ایرانی صحبت کرد و در پایان نیز به همراه همکارش موسیقی زنده نیز اجراء نمود: