کد خبر 1400314119-درس اخلاق مدیران دکتر جعفر صابری

در آستانه انتخابات 1400</p>

درس اخلاق مدیران از کتاب اخلاق مدیران امام خمینی (ره)

بررسی کتاب اخلاق مدیران /جعفر صابری