عصر روز دوشنبه  چهارم  آذر ماه 1398 کانون فر هنگی ادبی میثاق برای سال جدید هیئت امناء خود را انتخاب نمود در این  انتخابات ابتدا آقای دکتر جعفر صابری از تلاش سالهای گزشته همکاران بویژه خانم مصطفی پور تشکر نمود و سپس با حضور نمایند گان شهرداری منطقه پنج انتخابات صورت گرفت.