آشتی

فرهنگی هنری


نیکو کاری

نیکو کاری

کد خبر:99927113- دریافت مجوز مرکز نیکوکاری مردم به مردم
موسسه آشتی

موسسه آشتی

کد خبر:99820111- معرفی موسسه تحقیقاتی  فر هنگی هنری آموزشی انتشاراتی مطبوعاتی آشتی
خانم  منیژه قنائیان

خانم منیژه قنائیان

کد خبر: 99426107-مراسم رو نمایی از کتاب چهره های اردویی ایران نوشته خانم منیژه قنائیان
دختر بلوچ

دختر بلوچ

کد خبر:9931098-دختر بلوچ که ناشنوا است و نقاش
پیام همراهی

پیام همراهی

کد خبر : 993396- پیام همراهی مردم خوب تاجیکستان از زبان هنر مندانش
تبریک سال نو

تبریک سال نو

کد خبر : 991170- تبریک سال 1399 توسط خانم دکتر واله کردستانی (ش ا)