آشتی

آموزشی


مدرسه پیشاهنگی

مدرسه پیشاهنگی

کد خبر :99426104- دیدار و گفت و گو با آقای سلطان آبادی موسسه و مدیر اولین و تنها ترین مدرسه پیشاهنگی...
مدرسه تعطیل نیست

مدرسه تعطیل نیست

کد خبر :9911181-مطلب  نوشته شد در قالب طرحی برای آموزش در مدارس کشور به قلم دکتر جعفر صابری
گواهی استاندارد

گواهی استاندارد

کد خبر :98121364-اعطاء گواهی نامه تائید خدمات آموزشی و پرورشی به اولین مدرسه ابتدایی در ایران