کد خبر :98121364-اعطاء گواهی نامه تائید خدمات آموزشی و پرورشی به اولین مدرسه ابتدایی در ایران

دبستان دولتی شهید مهدی زاده در منطقه پنج آموزش و پرورش شهر تهران به مدیریت جناب آقای علی آزاد گواهی نامه بین المللی تائید خدمات پرورشی و آموزشی را دریافت نمود.

این مدرسه که بطور رسمی از سال 1373 فعالیت خود را آغاز نموده از مدارس  نمونه منطقه پنج و شهر تهران است.با آرزوی بهترین ها برای مدیریت و کلیه پرسنل این مرکز آموزشی .