عصر روز  چهار شنبه 29 آبان ماه سال 1398 14 سال تواد جمعیت رهپویان رهایی با حضور جناب آقای دکتر جعفر صابری سفیر این  جمعیت  بر گزار شد . در این مراسم گرو های هنری نیز برنامه اجراء نمودن از جمله استاد مهدی سخن سنج و نمایندگی های این جمعیت نیز احکام خود را در یافت نمودند.