بیانات آقای دکتر جعفر صابری در خصوص برگزاری جشنواره ای با عنوان محیط زیست دریایی و کمک به آموزش فر هنگ پسماند و زیست محیطی بعنوان یک کار آفرینی و اشتغال زایی


کد خبر:988141192