کد خبر: 99323101- جشن نوزدهمین سال پاکی استاد کیا نوش نریمانی بنیان گزار و موسسه جمعیت رهپویان رهایی پایدار  عصر روز جمعه بیست و سوم خرداد ماه 1399 تهران