نکو داشت وزنه برداران پیشکسوت ایران روز 18 آذرماه سال  1398 در سالن وزنه برداری المپیک  استادیوم آزادی،در این مراسم از پیشکسوتان وزنه برداری کشور تقدیر و تشکر شد .