کدخبر:98102840-توضیحات  آقای  عباسی  درخصوص  ثبت  شرکت  وکار  درکشورتاجیکستان