کد خبر:99320100 - گزارش از روز فرهنگ پهلوانی در زورخانه

     

باحضور دکتر جعفر صابری مدیر موسسه فر هنگی هنری آشتی و همچنین پهلوان احمد قمیان همدانی فر 

  پیشکسوت ورزش زورخانه و همچنین جناب آقای عابدی.در زور خانه شهید قاسم سلیمانی عصر روز

سه شنبه 20 خرداد 1399